El alumnado de 1r ESO del IES San Vicente Ferrer ha teatralizado y representado la 7ª aventura de ILIÓN: Atenas contra Esparta. Han sido varias sesiones  donde han dividido el capítulo por equipos de trabajo, resumido, detectado los personajes y lugares, inventado los diálogos y creados los objetos para caracterizar a las y los protagonistas.

¡Lo hemos pasado genial!

*La actividad está incluida dentro de Recursos del Profesorado

IMG_2018-06-02_12-17-11

IMG_2018-06-01_14-47-17

Anuncis

Coneixerem els agents interns que es troben sota de l’escorça terrestre i que modifiquen el relleu.

0. Copia l’esquema sobre EL RELLEU DE LA TERRA

1.Has de llegir la pàgina 33 del llibre de text i fixa’t en les imatges.

2. Còpia les preguntes següents:

VOLCANS

-Per què un volcà entra en erupció?

-Assenyala 4 parts d’un volcà

-Digues el nom d’un volcà

TERRATRÈMOLS

-Digues una zona sísmica amb terratrèmols del món

-Cóm es produïxen els terratrèmols?

-Assenyala les parts d’un terratrèmol

 

3. Visualitza el documental “FUERZAS DE LA NATURALEZA: Terremotos, volcanes y tormentas eléctricas” de National Geographic

———————————————————————————————————————————————————–

Vamos a conocer los agentes internos que se encuentran debajo de la corteza terrestre y que modifican el relieve.

1.Lee la página 33 del libro de texto y fíjate en las imágenes.

2. Copia las siguientes preguntas:

VOLCANES
-¿Por qué un volcán entra en erupción?
-Señala 4 partes de un volcán
-Di el nombre de un volcán

TERREMOTOS
-Di una zona sísmica con terremotos del mundo
-¿Cómo se producen los terremotos?
-Señala las partes de un terremoto
3. Visualiza el vídeo “FUERZAS DE LA NATURALEZA: Terremotos, volcanes y tormentas eléctricas” de National Geographic

 

El I Congrés d’Alimentació  és el resultat  de la setmana de projectes de l’IES Ferrer i Guàrdia. En aquesta iniciativa hem participat diverses assignatures de 1r ESO, treballant al voltant del tema de l’alimentació.

IMG_20170412_161851   IMG_20170412_135825

 

Des de l’assignatura de social s’ha plantejat com era l’alimentació i quins rituals gastronòmics  hi havia a la Prehistòria i a les civilitzacions antigues d’Egipte, Grècia, Ibèria i Roma.  Hem decidit fer teatre amb el qual hem descobert. L’hem anomenat Parar taula a l’Antiguitat

TREBALL PREVI

-Hem fet grups de treball per etapes històriques. Cada equip tenia el llibre de text i un dossier per documentar-se. A més hem investigat en llibres i internet com eren les persones i com es relacionaven a l’hora de menjar. També la seua forma de cuinar i amb quins objectes.

-Després de la informació, comença la preparació: hem de crear els decorats, els personatges,  les disfresses i el diàleg del teatre. I per descomptat, assagar molt.

COMENÇA L’ESPECTACLE: PARAR TAULA A….

La Prehistòria

IMG_20170412_100602

 Ibèria, Egipte

Grècia

Roma

 

Sociedad romana/Societat romana

Posted: Abril 19, 2017 in 4) ROMA

tema-12-la-hispania-romana-y-visigoda-28-638

SOCIEDAD ROMANA

CIUDADANOS (Tienen derechos políticos)

Patricios

 • Controlan gobierno de la República: gobiernan (magistrados) y participan en la justicia.
 • Descienden de fundadores de Roma
 • Propietarios de tierras y ganado
 • Participan en ejército

NO CIUDADANOS (No tienen derechos políticos)

Plebeyos

 • Grupo más numeroso.
 • Formado por labradores, artesanos y comerciantes
 • Pagan impuestos
 • Participan en ejército
 • *Se convierten en ciudadanos a partir del siglo III a.C

Extranjeros

Mujeres

 • Vivían sometida a la potestad del padre y luego, del marido.
 • Si eran de clase alta, tenían fortuna y negocios.
 • Ocuparse de sus hijos y de la casa. Podían ser educadoras, médicas o comerciantes.
 • Se podía divorciar, respetadas en la familia y participaban de la vida social.

Libertos/as

 • Esclavos liberados

Esclavos/as

 • Hacían los trabajos más duros en el campo, en los talleres y en el servicio doméstico.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOCIETAT ROMANA

CIUTADANS (Tenen drets polítics)

Patricis

 • Controlen govern de la República: governaven (magistrats) i participaven en la justícia.
 • Descendixen de fundadors de Roma
 • Propietaris de terres i guanyat
 • Participen en exèrcit

NO CIUTADANS (No tenen drets polítics)

Plebeus

 • Grup més nombrós.
 • Format per llauradors, artesans i comerciants
 • Paguen impostos
 • Participen en exèrcit
 • *Se convertixen en ciutadans a partir del segle III a.C

Estrangers

Dones

 • Vivien sotmesa a la potestat del pare i després, del marit.
 • Si eren de classe alta, tenien fortuna i negocis.
 • Ocupar-se dels seus fills i de la casa. Podien ser educadores, metgesses o comerciants.
 • Es podien divorciar, respectades en la família i participaven de la vida social.

Lliberts/es

 • Esclaus alliberats

Esclaus/ves

 • Feien els treballs més durs en el camp, en els tallers i en el servici domèstic.

1479486359_899816_1479487551_noticia_normal

1.Descarga la FICHA de trabajo, lee las preguntas y complétalas después de visualizar el vídeo/Descàrrega la FITXA de treball, llig les preguntes i completa-les després de visualitzar el vídeo.

2. Visualiza el vídeo Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España)/ Visualitza el video “Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España).

3. Entrega el trabajo a mano o  a ordenador, antes del final de la tercera evaluación/Entrega el treball a mà o  a ordinador, abans del final de la tercera avaluació.

4. Recuerda que es un trabajo individual. Si está correcto puedes subir 0,5 sobre tu nota global de la tercera evaluación/Recorda que és un treball individual. Si està correcte pots pujar 0,5 sobre la teua nota global de la tercera avaluació.

1.Descarga la FICHA de trabajo, lee las preguntas y complétalas después de visualizar el vídeo/Descàrrega la FITXA de treball, llig les preguntes i completa-les després de visualitzar el vídeo.

2. Visualiza el vídeo Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España)/ Visualitza el video “Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España).

3. Entrega el trabajo a mano o  a ordenador, antes del final de la tercera evaluación/Entrega el treball a mà o  a ordinador, abans del final de la tercera avaluació.

4. Recuerda que es un trabajo individual. Si está correcto puedes subir 0,5 sobre tu nota global de la tercera evaluación/Recorda que és un treball individual. Si està correcte pots pujar 0,5 sobre la teua nota global de la tercera avaluació.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-hispania-producto-roma/3201092/

SESSIONS

 1. Visualització de l´episodi “Exploradores de la historia: Grecia Clásica”

 

2. Esquema del tema 1/2: Origens i Grans Colonitzacions i fer exercicis 1, 2 i 4 de la pàg 192-193)
3 i 4. Visualització del documental “La construcción de un imperio”


5. Esquema del tema 2/2: Guerres del Peloponès i Hegemonia de Macedonia. Fer exercici 1 (pàg 194)
6. Visualització del documental sobre “Alejandro Magno” i fer l’exercici 2 (pàg 195)

 

 

biblioteca-teide-002-les-aventures-d-ulisses-homer-i1n1983398

1. Has de llegir el llibre “Les aventures d’Ulisses” de la Biblioteca Teide (de pàg 21 a 139) . És una adaptació de l’Odissea d’Homer. Pots trobar el llibre a la biblioteca de l’institut.

2.Has de fer a mà o amb l’ordinador les següents activitats incloses al llibre:

 • PREGUNTES GLOBALITZADORES (de  la pàg 183 a 188): Ex 1, 2, 5, 6, 11 i 12
 • EXPRESSIÓ ESCRITA (de la pàg 189 a 190): Ex 1 i 2.
 • Fes un dibuix d’un personatge

3. Has de presentar-lo abans del final de la segona avaluació. Si està correcte, pots sumar 0’5 a la teva nota total de l’avaluació.

PREGUNTES

 1. On comença la primera civilització i per què?
 2. Quins països són en l’actualitat?
 3. Quins tres pobles es van establir a Mesopotàmia?
 4. Com van sorgir les primeres guerres?
 5. Què va fer el reu Hammurabi?
 6. Escriu tres característiques sobre Babilònia.
 7. Què són el ziggurats?
 8. Qui és Gilgamesh?

 

Completa la pregunta 3 del llibre sobre els diferents homínids amb la informació del vídeo (1/5) i del llibre (pàg 156 i 157)

 • Homo Habilis
 • Homo Erectus
 • Homo Neanderthalensis
 • Homo Sapiens

 

El relleu terrestre és el resultat de forces internes (plaques tectòniques, plegaments, falles, volcans i terratrèmols) i de forces externes (aigua, vent i èsser humans).

Activitat FORCES  INTERNES QUE PROVOQUEN EL RELLEU.

1. Visualitza el vídeo Volcanes en Erupcion Que Escupen Lava | Documentales de Discovery Channel.

Respon a les següents preguntes (amb l’ajuda del video, del llibre o d’internet):

 • Què és un volcà?
 • En quin estat pots trobar un  volcà ?
 • Quines capes composen la Terra? Quines són les seves característiques?
 • Com s’originen els volcans?
 • Quines característiques tenen les plaques tectòniques?
 • Quins països tenen més activitat volcànica i terratrèmols? Per què?
 • D’on ve el nom de Volcà?
 • Quins parts té un volcà?

2. Busca en internet la definició de Terratrèmol. També les causes que els originen.

3. Visualitza el següent vídeo  “Viaje al centro de la tierra” de Discovery Chanel . Ens explica el funcionament de les plaques tectòniques. Fes una petita redacció sobre el vídeo (10 línies)

Si vols saber més coses sobre la civilització romana i pujar nota, fes l’ampliació de la pel.lícula Àgora. -Primer has de veure el film. -Després descarrega la FITXA i ompli-la en altre full.

-Aquí pots veure el trailer en angles.

DOCUMENTAL TIERRA

Els autors de la pel.lcula “Deep Blue” emprenen un fascinant viatge per la Terra, de nord a sud i al llarg de les quatre estacions, per a retratar els contrastos entre les diferents parts del planeta i les seues transformacions naturals

Per pujar nota pots veure el documental Tierra
https://www.documaniatv.com/naturaleza/tierra-la-pelicula-de-nuestro-planeta-video_f9436b4c6.html

Per treballar, has de descarregar i d’omplir la FITXA en un altre full i enviar-la per email

Si vols pujar la nota o conèixer més coses sobre la guerra de Troia, pots fer la següent activitat:

A continuació tens el tràiler.

Les exploracions i els viatges han estat una constant al llarg de la història de la humanitat. Les motivacions dels exploradors podien arribar a ser molt variades. Alguns cops es movien per guanyar diners o bé per obtenir noves terres, però molts casos eren resultat d’expedicions científiques.
Durant molts segles, l’exploració de la Terra també es va veure obstaculitzada per les concepcions errònies sobre el nostre planeta. Algunes civilitzacions antigues creien que la Terra era plana i que tenia uns límits definits que no es podien sobrepassar.
LECTURA VIATGERS I EXPLORADORS

DOCUMENTAL LA VIDA COTIDIANA DE EGIPTO

Las hazañas de los Faraones están grabadas en los obeliscos, los muros de los templos, y los sarcófagos que protegen sus restos para su viaje hacia la inmortalidad. Pero sabemos mucho menos sobre cómo era la vida para los millones de gente normal que vivía bajo sus reinados./Les gestes dels Faraons estan gravades en els obeliscos, els murs dels temples, i els sarcòfags que protegeixen les seues restes per al seu viatge cap a la immortalitat. Però sabem molt menys sobre com era la vida per als milions de gent normal que vivia sota els seus regnats.

Açí pots descarregar la FITXA DE TREBALL. Ja saps que amb els treballs d’ampliació pots pujar 0,5p de la nota d’una avaluació/Aquí puedes descargar la FICHA DE TRABAJO. Ya sabes que con los trabajos de ampliación puedes subir 0,5p de la nota de una evaluación.

artax_joel_abad0001

FASES DE LA PREHISTÒRIA-Esquema

VALLE DEL RIFT (África). Hace 200.000 años.

En la sabana africana, la tribu de Homo Sapiens rastrea animales con los que alimentarse. La gran llanura árida solamente se ve interrumpida por algún arbusto solitario o, en el mejor de los casos, por un enorme baobab. Es la estación seca y la falta de lluvias dificulta la obtención de alimentos.

Pero este año la situación ha empeorado: una repentina ola de calor originada por el cambio climático ha provocado que las manadas de grandes mamíferos huyan hacia el norte de África. Siguiendo sus huellas, los 25 miembros del grupo inician la marcha.

¿Qué podrán comer a partir de ahora?

Ilión-02.jpg

Ilustración: Victor Hugo Navarro Pérez (vhnparq@gmail.com)