Archive for the ‘2. Avaluació’ Category

DOCUMENTAL LA VIDA COTIDIANA DE EGIPTO

Las hazañas de los Faraones están grabadas en los obeliscos, los muros de los templos, y los sarcófagos que protegen sus restos para su viaje hacia la inmortalidad. Pero sabemos mucho menos sobre cómo era la vida para los millones de gente normal que vivía bajo sus reinados./Les gestes dels Faraons estan gravades en els obeliscos, els murs dels temples, i els sarcòfags que protegeixen les seues restes per al seu viatge cap a la immortalitat. Però sabem molt menys sobre com era la vida per als milions de gent normal que vivia sota els seus regnats.

Açí pots descarregar la FITXA DE TREBALL. Ja saps que amb els treballs d’ampliació pots pujar 0,5p de la nota d’una avaluació/Aquí puedes descargar la FICHA DE TRABAJO. Ya sabes que con los trabajos de ampliación puedes subir 0,5p de la nota de una evaluación.

Anuncis

LA ODISEA DE LA ESPECIE
L’odissea de l’espècie és un documental francés de ficció  que relata, mitjançant animació per computadora o actors caracteritzats, el sorgiment de la humanitat a partir dels primers hominids, fins a arribar a l’Homo sapiens.

https://www.youtube.com/watch?v=uKbks8h5lYE

Aquí pots descarregar la FITXA DE TREBALL. Ja saps que amb els treballs d’ampliació pots pujar 0,5p de la nota d’una avaluació.

Si vols pujar la nota o conèixer més coses sobre la prehistòria, pots fer la següent activitat:

en-busca-del-fuego