Coneixerem els agents interns que es troben sota de l’escorça terrestre i que modifiquen el relleu.

0. Copia l’esquema sobre EL RELLEU DE LA TERRA

1.Has de llegir la pàgina 33 del llibre de text i fixa’t en les imatges.

2. Còpia les preguntes següents:

VOLCANS

-Per què un volcà entra en erupció?

-Assenyala 4 parts d’un volcà

-Digues el nom d’un volcà

TERRATRÈMOLS

-Digues una zona sísmica amb terratrèmols del món

-Cóm es produïxen els terratrèmols?

-Assenyala les parts d’un terratrèmol

 

3. Visualitza el documental “FUERZAS DE LA NATURALEZA: Terremotos, volcanes y tormentas eléctricas” de National Geographic

———————————————————————————————————————————————————–

Vamos a conocer los agentes internos que se encuentran debajo de la corteza terrestre y que modifican el relieve.

1.Lee la página 33 del libro de texto y fíjate en las imágenes.

2. Copia las siguientes preguntas:

VOLCANES
-¿Por qué un volcán entra en erupción?
-Señala 4 partes de un volcán
-Di el nombre de un volcán

TERREMOTOS
-Di una zona sísmica con terremotos del mundo
-¿Cómo se producen los terremotos?
-Señala las partes de un terremoto
3. Visualiza el vídeo “FUERZAS DE LA NATURALEZA: Terremotos, volcanes y tormentas eléctricas” de National Geographic

 

Anuncis

El I Congrés d’Alimentació  és el resultat  de la setmana de projectes de l’IES Ferrer i Guàrdia. En aquesta iniciativa hem participat diverses assignatures de 1r ESO, treballant al voltant del tema de l’alimentació.

IMG_20170412_161851   IMG_20170412_135825

 

Des de l’assignatura de social s’ha plantejat com era l’alimentació i quins rituals gastronòmics  hi havia a la Prehistòria i a les civilitzacions antigues d’Egipte, Grècia, Ibèria i Roma.  Hem decidit fer teatre amb el qual hem descobert. L’hem anomenat Parar taula a l’Antiguitat

TREBALL PREVI

-Hem fet grups de treball per etapes històriques. Cada equip tenia el llibre de text i un dossier per documentar-se. A més hem investigat en llibres i internet com eren les persones i com es relacionaven a l’hora de menjar. També la seua forma de cuinar i amb quins objectes.

-Després de la informació, comença la preparació: hem de crear els decorats, els personatges,  les disfresses i el diàleg del teatre. I per descomptat, assagar molt.

COMENÇA L’ESPECTACLE: PARAR TAULA A….

La Prehistòria

IMG_20170412_100602

 Ibèria, Egipte

Grècia

Roma

 

Sociedad romana/Societat romana

Posted: Abril 19, 2017 in 4) ROMA

tema-12-la-hispania-romana-y-visigoda-28-638

SOCIEDAD ROMANA

CIUDADANOS (Tienen derechos políticos)

Patricios

 • Controlan gobierno de la República: gobiernan (magistrados) y participan en la justicia.
 • Descienden de fundadores de Roma
 • Propietarios de tierras y ganado
 • Participan en ejército

NO CIUDADANOS (No tienen derechos políticos)

Plebeyos

 • Grupo más numeroso.
 • Formado por labradores, artesanos y comerciantes
 • Pagan impuestos
 • Participan en ejército
 • *Se convierten en ciudadanos a partir del siglo III a.C

Extranjeros

Mujeres

 • Vivían sometida a la potestad del padre y luego, del marido.
 • Si eran de clase alta, tenían fortuna y negocios.
 • Ocuparse de sus hijos y de la casa. Podían ser educadoras, médicas o comerciantes.
 • Se podía divorciar, respetadas en la familia y participaban de la vida social.

Libertos/as

 • Esclavos liberados

Esclavos/as

 • Hacían los trabajos más duros en el campo, en los talleres y en el servicio doméstico.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOCIETAT ROMANA

CIUTADANS (Tenen drets polítics)

Patricis

 • Controlen govern de la República: governaven (magistrats) i participaven en la justícia.
 • Descendixen de fundadors de Roma
 • Propietaris de terres i guanyat
 • Participen en exèrcit

NO CIUTADANS (No tenen drets polítics)

Plebeus

 • Grup més nombrós.
 • Format per llauradors, artesans i comerciants
 • Paguen impostos
 • Participen en exèrcit
 • *Se convertixen en ciutadans a partir del segle III a.C

Estrangers

Dones

 • Vivien sotmesa a la potestat del pare i després, del marit.
 • Si eren de classe alta, tenien fortuna i negocis.
 • Ocupar-se dels seus fills i de la casa. Podien ser educadores, metgesses o comerciants.
 • Es podien divorciar, respectades en la família i participaven de la vida social.

Lliberts/es

 • Esclaus alliberats

Esclaus/ves

 • Feien els treballs més durs en el camp, en els tallers i en el servici domèstic.

1479486359_899816_1479487551_noticia_normal

1.Descarga la FICHA de trabajo, lee las preguntas y complétalas después de visualizar el vídeo/Descàrrega la FITXA de treball, llig les preguntes i completa-les després de visualitzar el vídeo.

2. Visualiza el vídeo Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España)/ Visualitza el video “Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España).

3. Entrega el trabajo a mano o  a ordenador, antes del final de la tercera evaluación/Entrega el treball a mà o  a ordinador, abans del final de la tercera avaluació.

4. Recuerda que es un trabajo individual. Si está correcto puedes subir 0,5 sobre tu nota global de la tercera evaluación/Recorda que és un treball individual. Si està correcte pots pujar 0,5 sobre la teua nota global de la tercera avaluació.

1.Descarga la FICHA de trabajo, lee las preguntas y complétalas después de visualizar el vídeo/Descàrrega la FITXA de treball, llig les preguntes i completa-les després de visualitzar el vídeo.

2. Visualiza el vídeo Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España)/ Visualitza el video “Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España).

3. Entrega el trabajo a mano o  a ordenador, antes del final de la tercera evaluación/Entrega el treball a mà o  a ordinador, abans del final de la tercera avaluació.

4. Recuerda que es un trabajo individual. Si está correcto puedes subir 0,5 sobre tu nota global de la tercera evaluación/Recorda que és un treball individual. Si està correcte pots pujar 0,5 sobre la teua nota global de la tercera avaluació.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-hispania-producto-roma/3201092/

SESSIONS

 1. Visualització de l´episodi “Exploradores de la historia: Grecia Clásica”

 

2. Esquema del tema 1/2: Origens i Grans Colonitzacions i fer exercicis 1, 2 i 4 de la pàg 192-193)
3 i 4. Visualització del documental “La construcción de un imperio”


5. Esquema del tema 2/2: Guerres del Peloponès i Hegemonia de Macedonia. Fer exercici 1 (pàg 194)
6. Visualització del documental sobre “Alejandro Magno” i fer l’exercici 2 (pàg 195)

 

 

biblioteca-teide-002-les-aventures-d-ulisses-homer-i1n1983398

1. Has de llegir el llibre “Les aventures d’Ulisses” de la Biblioteca Teide (de pàg 21 a 139) . És una adaptació de l’Odissea d’Homer. Pots trobar el llibre a la biblioteca de l’institut.

2.Has de fer a mà o amb l’ordinador les següents activitats incloses al llibre:

 • PREGUNTES GLOBALITZADORES (de  la pàg 183 a 188): Ex 1, 2, 5, 6, 11 i 12
 • EXPRESSIÓ ESCRITA (de la pàg 189 a 190): Ex 1 i 2.
 • Fes un dibuix d’un personatge

3. Has de presentar-lo abans del final de la segona avaluació. Si està correcte, pots sumar 0’5 a la teva nota total de l’avaluació.