Archive for the ‘B) HISTÒRIA’ Category

Sociedad romana/Societat romana

Posted: Abril 19, 2017 in 4) ROMA

tema-12-la-hispania-romana-y-visigoda-28-638

SOCIEDAD ROMANA

CIUDADANOS (Tienen derechos políticos)

Patricios

 • Controlan gobierno de la República: gobiernan (magistrados) y participan en la justicia.
 • Descienden de fundadores de Roma
 • Propietarios de tierras y ganado
 • Participan en ejército

NO CIUDADANOS (No tienen derechos políticos)

Plebeyos

 • Grupo más numeroso.
 • Formado por labradores, artesanos y comerciantes
 • Pagan impuestos
 • Participan en ejército
 • *Se convierten en ciudadanos a partir del siglo III a.C

Extranjeros

Mujeres

 • Vivían sometida a la potestad del padre y luego, del marido.
 • Si eran de clase alta, tenían fortuna y negocios.
 • Ocuparse de sus hijos y de la casa. Podían ser educadoras, médicas o comerciantes.
 • Se podía divorciar, respetadas en la familia y participaban de la vida social.

Libertos/as

 • Esclavos liberados

Esclavos/as

 • Hacían los trabajos más duros en el campo, en los talleres y en el servicio doméstico.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOCIETAT ROMANA

CIUTADANS (Tenen drets polítics)

Patricis

 • Controlen govern de la República: governaven (magistrats) i participaven en la justícia.
 • Descendixen de fundadors de Roma
 • Propietaris de terres i guanyat
 • Participen en exèrcit

NO CIUTADANS (No tenen drets polítics)

Plebeus

 • Grup més nombrós.
 • Format per llauradors, artesans i comerciants
 • Paguen impostos
 • Participen en exèrcit
 • *Se convertixen en ciutadans a partir del segle III a.C

Estrangers

Dones

 • Vivien sotmesa a la potestat del pare i després, del marit.
 • Si eren de classe alta, tenien fortuna i negocis.
 • Ocupar-se dels seus fills i de la casa. Podien ser educadores, metgesses o comerciants.
 • Es podien divorciar, respectades en la família i participaven de la vida social.

Lliberts/es

 • Esclaus alliberats

Esclaus/ves

 • Feien els treballs més durs en el camp, en els tallers i en el servici domèstic.

1479486359_899816_1479487551_noticia_normal

1.Descarga la FICHA de trabajo, lee las preguntas y complétalas después de visualizar el vídeo/Descàrrega la FITXA de treball, llig les preguntes i completa-les després de visualitzar el vídeo.

2. Visualiza el vídeo Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España)/ Visualitza el video “Hispania, un producto de Roma (de Memoria de España).

3. Entrega el trabajo a mano o  a ordenador, antes del final de la tercera evaluación/Entrega el treball a mà o  a ordinador, abans del final de la tercera avaluació.

4. Recuerda que es un trabajo individual. Si está correcto puedes subir 0,5 sobre tu nota global de la tercera evaluación/Recorda que és un treball individual. Si està correcte pots pujar 0,5 sobre la teua nota global de la tercera avaluació.

Grècia, de polis a imperi

Posted: febrer 20, 2017 in 3) GRECIA, B) HISTÒRIA

SESSIONS

 1. Visualització de l´episodi “Exploradores de la historia: Grecia Clásica” i fer les activitats de l’apartat “Què unia els grecs de l’Hèl.lade” (exercicis 1,2 i 3 de pàg 199)

2.Lectura apartat “Dues Grans Polis: Esparta i Atenes” . Fer exercicis 4 i 7 (pàg 201) i Ex 3 i 5 (pàg 203) sobre la democracia.

3. Esquema del tema 1/2: Origens i Grans Colonitzacions i fer Exercicis 3, 5 i 6 de la pàg 205)
4. Visualització del documental “La construcción de un imperio”


5. Esquema del tema 2/2: Guerres del Peloponès i Hegemonia de Macedonia. Fer exercicis 1,2 i 3 (pàg 209)
6. Visualització del documental sobre “Alejandro Magno” i fer l’exercici 5 (pàg 209) + Activitat de repàs (Ex 2 de pàg 213)

 

 

biblioteca-teide-002-les-aventures-d-ulisses-homer-i1n1983398

1. Has de llegir el llibre “Les aventures d’Ulisses” de la Biblioteca Teide (de pàg 21 a 139) . És una adaptació de l’Odissea d’Homer. Pots trobar el llibre a la biblioteca de l’institut.

2.Has de fer a mà o amb l’ordinador les següents activitats incloses al llibre:

 • PREGUNTES GLOBALITZADORES (de  la pàg 183 a 188): Ex 1, 2, 5, 6, 11 i 12
 • EXPRESSIÓ ESCRITA (de la pàg 189 a 190): Ex 1 i 2.
 • Fes un dibuix d’un personatge

3. Has de presentar-lo abans del final de la segona avaluació. Si està correcte, pots sumar 0’5 a la teva nota total de l’avaluació.

PREGUNTES

 1. On comença la primera civilització i per què?
 2. Quins països són en l’actualitat?
 3. Quins tres pobles es van establir a Mesopotàmia?
 4. Com van sorgir les primeres guerres?
 5. Què va fer el reu Hammurabi?
 6. Escriu tres característiques sobre Babilònia.
 7. Què són el ziggurats?
 8. Qui és Gilgamesh?

 

Completa la pregunta 3 del llibre sobre els diferents homínids amb la informació del vídeo (1/5) i del llibre (pàg 156 i 157)

 • Homo Habilis
 • Homo Erectus
 • Homo Neanderthalensis
 • Homo Sapiens

 

TRIVIAL DE ROMA

Posted: Mai 18, 2015 in 4) ROMA
Etiquetes: ,

Anem a crear un trivial sobre la civilització romana.

TEMES

 • GROC:  Mitologia romana (pàgs 226, 227)
 • VERD: Art romà (pàgs 232,233,236,237)
 • BLAU: Vida quotidiana en les ciutats romanes (pàgs 216,217,248,249)
 • ROSA: Conquista romana de la Península Ibèrica (pàgs 242-243)
 • TARONJA: Hispània (pàgs 244, 245)
 • MARRÓ: Llegat romà (pàgs 250,251)

VÍDEOS

TAULER